E-SZKOŁA ZS3 nr 3

×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Statystyki

Odsłon artykułów:
2516768

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

REKRUTACJA 2020/2021 ZS3

Zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

ZESPOŁOWE I INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze w formie zespołowej lub indywidualnej. Zajęcia odbywają się według opracowanych dla każdego uczestnika i dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno -Wychowawczych. Zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze prowadzone są zespołowo na terenie szkoły lub indywidualnie w szkole, jak i w domu ucznia.

GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO -WYCHOWAWCZYCH

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Podczas zajęć odpowiednio ukierunkowana aktywność wychowanków sprzyja:

 1. Nauce nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika.
 2. Kształtowaniu sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika.
 3. Usprawnianiu ruchowym i psychoruchowym w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianiu orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
 4. Wdrażaniu do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
 5. Rozwijaniu zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowemu poznawaniu tego otoczenia, nauce rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowaniu umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
 6. Kształtowaniu umiejętności współżycia w grupie.
 7. Nauce celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Godzina zajęć trwa 60 minut. Minimalny wymiar zajęć wynosi: 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie –w przypadku zajęć zespołowych i 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie –w przypadku zajęć indywidualnych.

Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze to jedna z ofert edukacyjnych naszej placówki Obecnie szkoła organizuje zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w 9 oddziałach oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze, którymi objętych jest 18 dzieci. Zajęcia indywidualne odbywają się na terenie szkoły jak również w warunkach domowych. W pracy rewalidacyjno-wychowawczej wspieramy rozwój psychomotoryczny naszych wychowanków opierając się między innymi na takich metodach, technikach i formach pracy, jak metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Programy AktywnościM.Ch. Knillów, metoda stymulacji polisensorycznej, wg pór roku „Poranny Krąg” , wspomagające metody kierowania ruchem, naśladownictwo, różne formy zabaw plastycznych, m.in. metodę malowania dziesięcioma palcami, muzyczno-rytmicznych, zabaw paluszkowychi innych. Wdrażamy naszych uczniów do samodzielności na miarę ich możliwości, aby już dziś kreować ich godną przyszłość. Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne w zakresie:

 • terapii logopedycznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • dogoterapii,
 • felinoterapii (kototerapii),
 • terapii integracji sensorycznej,
 • zajęć umuzykalniających.

Nasi uczniowie korzystają z Sali Doświadczania Świata, gdzie stymulowane są wszystkie zmysły. Uczniowie sami wybierają rodzaj aktywności, który w danej chwili najbardziej zaspokaja ich potrzeby. Wspomaganie rozwoju uczniów z głęboką niepełnosprawnością wymaga od naszych oligofrenopedagogów szczególnej empatii oraz ciągłego poszukiwania odpowiednich metod, technik i form pracy. Dlatego też w pracy z dzieckiem, oprócz specjalistycznego zaopatrzenia rehabilitacyjnego często wykorzystywane są pomoce wykonane według autorskich pomysłów nauczycieli. Dostarczają one zróżnicowanych wrażeń zmysłowych, pozwalają na rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz wyzwalają spontaniczną aktywność uczniów. Uczestnictwo w zajęciach oraz udział wżyciu szkolnym sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu, psychoruchowemu. Dzieci czują się bardziej radosne, a rodzice mniej osamotnieni w problemach związanych z codzienną opieką i wychowaniem. Uspołeczniamy i integrujemy naszych uczniów angażując ich w przeróżne przedsięwzięcia np. jasełka, bal karnawałowy, przedstawienia okolicznościowe. Staramy się, by czas spędzony na zajęciach był dla naszych uczestników maksymalnie wykorzystany, by prowadzona stymulacja sprawiała przyjemność i dawała pozytywne odczucia naszym podopiecznym, bo nagrodą dla nas -nauczycieli jest zawsze uśmiech dziecka.

 • 33712176_1970018819977585_7634787380662108160_n
 • 4
 • 71381798_395824431094919_3565715865280184320_n
 • 73237995_945809502448521_4667031568299065344_n
 • 74666245_575622122978117_1671590645854109696_n
 • IMG_4409
 • IMG_4414
 • IMG_5998
 • IMG_8807

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne polegają na usprawnianiu deficytów rozwojowych
i wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Objęci są nimi uczniowie klas 1-4 Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Po przeprowadzonej diagnozie opracowywany jest indywidualny program pracy
z uczniem.

Do podstawowych celów pracy korekcyjno-kompensacyjnej zaliczamy:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,
 • ćwiczenie sprawności czytania, pisania i liczenia,
 • oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dzieci. Do najważniejszych szczegółowych celów pracy korekcyjno-kompensacyjnej zaliczamy:
 • wszechstronne ćwiczenie zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego,
 • stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo-ruchową,
 • doskonalenie technik szkolnych: czytania, pisania i liczenia,
 • doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości,
 • kształtowanie umiejętności segregowania, porównywania oraz samokontroli,
 • budzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków w wiadomościach przewidzianych w programie nauczania.

W czasie zajęć ćwiczenia prowadzone są na materiale bezliterowym i słowno-literowym oraz opartym na dźwięku i obrazie. Stosowane są różne metody i formy pracy oraz pomoce dydaktyczne, które zwiększają atrakcyjność zajęć, motywują ucznia, pobudzają jego ciekawość poznawczą oraz pozwalają odnieść sukces.

 • IMG_6023
 • IMG_6025
 • IMG_6029
 • IMG_6030
 • IMG_6033
 • IMG_6036
 • IMG_6039
 • IMG_6041

Terapia polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna to nauka wielozmysłowego poznawania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć.

Rolą metody stymulacji polisensorycznej jest usprawnianie wszystkich zmysłów: czucia proprioceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia.

Dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami, proces uczenia się i nabywania wszelkich umiejętności jest niezwykle trudny. Stymulacja wielozmysłowa, pomagając im w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego świata oraz z własnego ciała- stanowi dla nich metodę zajęć edukacyjnych. Dając dziecku możliwość badania otoczenia za pomocą zmysłów, pobudzamy jego ciekawość oraz dajemy możliwość doświadczenia rzeczy nieznanych.

Ćwiczenia stymulacyjne są proste, nawiązują do wczesnych dziecięcych czynności i doświadczeń poznawczych, zaś materiały stosowane podczas zajęć są łatwo dostępne.

Program oraz dynamika zajęć zawsze jest dostosowana do indywidualnych potrzeb, predyspozycji oraz stanu psychofizycznego dziecka w danym dniu. W czasie zajęć wykorzystuje się różnego rodzaju: sprzęty wykorzystywane w rehabilitacji, maty sensoryczne, masy plastyczne , materiały manualne, elementy muzykoterapii, elementy aromaterapii, chromoterapii.

 

Przykładowe ćwiczenia i materiały wykorzystywane w stymulacji:

 • czucia proprioceptywnego (wewnętrznego): stanie na równoważni, huśtanie w kocu, podskoki na materacu, trampolinie, bujanie w topku rehabilitacyjnym;
 • zmysłu dotyku: masowanie całego ciała dłońmi terapeuty, pocieranie dłoni (innych części ciała) przedmiotami o różnorodnej fakturze, wielkości, twardości i kształcie, przesypywanie materiałów sypkich np. piasku, ziaren zbóż, zabawy w wodzie, manipulowanie tworzywami przekształcalnymi: ziemią, masą solną, plasteliną, ciastoliną, gliną itp
 • zmysłu węchu: wąchanie artykułów spożywczych, buteleczek z zawartością substancji zapachowych z jednoczesnym nazywaniem zapachów.
 • zmysłu smaku: smakowanie potraw, rozpoznawanie pokarmów na podstawie smaku, różnicowanie smaku słodkiego, kwaśnego, słonego, gorzkiego;
 • zmysłu wzroku: dostarczanie bodźców wielobarwnych (wystrój sali, środki dydaktyczne), wyodrębnianie figury z tła, rozpoznawanie osób, zwierząt i przedmiotów na obrazkach, rozpoznawanie kolorów; wodzenie wzrokiem za zabawką świetlną, przedmiotem o intensywnym kolorze (np. czerwony, różowy) przesuwanym w polu widzenia dziecka, wodzenie wzrokiem za światłem latarki, obserwacja kolorowych świateł o różnym natężeniu;
 • zmysłu słuchu: słuchanie szelestów, szumów, dźwięków wydawanych przez ludzi, zwierzęta, przedmioty, rozróżnianie ich, lokalizowanie źródła dźwięku, słuchanie dźwięków instrumentów muzycznych.

Nasza placówka wyposażona jest również w Salę Doświadczania Świata (Terapia Snoezelen). W ogólnym tego słowa znaczeniu jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące zmysły tj. kolumna bulgocząca, rzutnik światła, projektor, kula lustrzana, światłowody oraz system nagłośnienia z muzyką relaksacyjną.

 • IMG_5760
 • IMG_5772
 • IMG_5777
 • IMG_5780
 • IMG_5860
 • IMG_5877
 • IMG_5884
 • IMG_5886
 • IMG_6051
 • IMG_6054
 • IMG_6253
 • IMG_6257
 • IMG_6262
 • IMG_6270
 • IMG_6293
 • IMG_6303
 • IMG_6304
 • IMG_6307
 • IMG_6310

Zaj. korekcyjno - kompensacyjne

Zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi objęci są uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej.

Celem tych zajęć jest:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
 • korygowanie zaburzonych funkcji,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • usprawnianie percepcji słuchowej,
 • kształtowanie umiejętności segregowania,
 • porównywania, samokontroli oraz ułatwianie opanowania tych wiadomości, które przewidziane są w programie nauczania.

Ćwiczenia prowadzone są na materiale ?nieliterowym? i ?słowno- literowym?.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównwawcze

W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku na wszystkich poziomach edukacyjnych prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Jest to forma indywidualnej pracy z uczniem zwiększająca jego szanse edukacyjne. Celem zajęć jest uzupełnianie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach uczniów spowodowanych ich absencją lub obniżonymi możliwościami percepcyjnymi. Zadaniem zajęć jest utrwalanie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć mają możliwość zaliczać materiał programowy w postaci zaległych lub poprawkowych sprawdzianów, w formie ustnej lub pisemnej, zależnie od ich predyspozycji.

 • IMG_5673
 • IMG_5848
 • IMG_5849
 • IMG_5905
 • IMG_5907
 • IMG_5909
 • IMG_6062