×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Statystyki

Odsłon artykułów:
2157941

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Zaj. korekcyjno - kompensacyjne

Zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi objęci są uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej.

Celem tych zajęć jest:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
 • wyrównywanie dysharmonii rozwojowych,
 • korygowanie zaburzonych funkcji,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • usprawnianie percepcji słuchowej,
 • kształtowanie umiejętności segregowania,
 • porównywania, samokontroli oraz ułatwianie opanowania tych wiadomości, które przewidziane są w programie nauczania.

Ćwiczenia prowadzone są na materiale ?nieliterowym? i ?słowno- literowym?.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównwawcze

W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku na wszystkich poziomach edukacyjnych prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Jest to forma indywidualnej pracy z uczniem zwiększająca jego szanse edukacyjne. Celem zajęć jest uzupełnianie deficytów w wiadomościach i umiejętnościach uczniów spowodowanych ich absencją lub obniżonymi możliwościami percepcyjnymi. Zadaniem zajęć jest utrwalanie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć mają możliwość zaliczać materiał programowy w postaci zaległych lub poprawkowych sprawdzianów, w formie ustnej lub pisemnej, zależnie od ich predyspozycji.

 • DSC_0007 (1024x709)
 • DSC_0013 (1024x708)
 • DSC_0025 (1024x708)
 • DSC_0026 (1024x710)
 • DSC_0039 (1024x708)
 • DSC_0042 (1024x710)
 • DSC_0047 (1024x708)
 • DSC_0053 (1024x709)
 • DSC_0084 (1024x709)
 • DSC_0087 (1024x709)

Terapia neurologopedyczna

Komunikacja międzyludzka to sprawność, która determinuje rozwój poznawczy każdego człowieka, wpływa na jego relacje społeczne i daje mu możliwość przeżywania i wyrażania siebie. Problemy komunikowania się dzieci mają ogromny wpływ na możliwość prowadzenia z nimi skutecznej edukacji. W konsekwencji ograniczają im szansę na choćby częściowo samodzielne dorosłe życie. Dlatego tak bardzo ważne jest podjęcie jak najwcześniej oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na rozwój komunikacji.

Od jakości komunikacji zależy bardzo wiele. Dlatego tak istotne jest dla nas indywidualizowanie metod i oddziaływań, dostosowywanie ich do potrzeb każdego ucznia.

Każdy wychowanek traktowany jest u nas wyjątkowo.

Jesteśmy w stanie postawić właściwą diagnozę ucznia i podjąć się terapii zaburzeń jego mowy.

Nasi specjaliści to wykwalifikowany zespół logopedów i neurologopedów oferujący rzetelną pomoc. Jesteśmy przygotowani do pracy z każdego rodzaju problemem z zakresu zaburzeń komunikacyjnych.

NEUROLOGOPEDA

Kompetencje związane z mową ? zdobywamy i rozwijamy od momentu urodzenia i tak przez całe życie. Zdarza się jednak czasem tak, że w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, urazu mechanicznego, guza mózgu nabyte umiejętności mowy niestety zanikają, mowa przestaje być wyraźna, płynna, zrozumiała. Występują problemy z przypominaniem sobie słów, układaniem słów w odpowiedniej kolejności w zdaniu, ale także z rozumieniem mowy.

Rolą neurologopedy jest pomoc tym, którzy z rożnych przyczyn nie nabyli lub utracili zdolności komunikacyjne. Neurologopeda stara się pomóc również tym uczniom, dla których porozumiewanie się z ludźmi za pomocą języka jest źródłem lęku i frustracji.

Terapia neurologopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań ucznia.

Neurologopeda zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną nieprawidłowej wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji o różnej etiologii m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o typie afazji, z dziećmi z zaburzeniami genetycznymi, dziecięcym porażeniem mózgowym. Pracuje z uczniami ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Metody, którymi pracujemy w naszych gabinetach są zawsze dobierane stosownie do wieku i umiejętności ucznia.

Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych sobie w pracy celów. Cele te wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń, umiejętności i możliwości każdego ucznia.

Wykorzystujemy między innymi:

 • metody stymulacyjne oparte na zabawie
 • ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji tzw. AAC min. PECS, PCS, MAKATON
 • ćwiczenia usprawniające funkcje aparatu oddechowego i artykulacyjnego
 • metody oparte na łączeniu wzorców ruchowych z pojawieniem się dźwięków mowy
 • ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo Moralesa oraz wszelkiego rodzaju masaże logopedyczne
 • profilaktyczne ćwiczenia i zabawy logopedyczne zapobiegające wadom wymowy i głosu

WWR W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju małego dziecka należy natychmiast udać się po poradę do specjalisty. Wczesne zdiagnozowanie problemu i rozpoczęcie terapii często pozwala na wyrównanie wszelkiego rodzaju deficytów. Wczesne dzieciństwo to czas największej plastyczności umysłu a więc jest to czas na zdobywanie największych i najbardziej znaczących umiejętności komunikacyjnych, poznawczych i ruchowych.

Logopeda dokładnie przygląda się mocnym stronom dziecka, jego możliwościom i potrzebom. Dostosowujemy metody i formy terapii indywidualnie do każdego dziecka uwzględniając wyżej wymienione aspekty. Warto przyjrzeć się bliżej niepokojącym zachowaniom dziecka i poddać się wczesnym oddziaływaniom wspomagającym rozwój dziecka. Zdobyte umiejętności we wczesnym dzieciństwie są bazą do dalszego rozwoju.

Neurologopeda: Izabela Piotrowska

 • 12285782_520058764827676_78455227_n
 • 12286030_520058758161010_1906901000_n
 • 12309284_520058854827667_1124669440_n

Terapia polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna- to nauka wielozmysłowego doświadczania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Metoda ta zwana „ porannym kręgiem” została opracowana przez Hedwig Abel (Niemcy), a zaadoptowana dla dzieci młodszych przez J. Kielina. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Podstawą stworzenia programu „Porannego Kręgu” jest otaczający nas świat przyrody, którego jesteśmy częścią i poddani jesteśmy jego rytmowi. Świat ten jest źródłem podstawowych symboli: żywiołów, barw, zapachów, smaków, odgłosów, wrażeń dotykowych i termicznych. Uczniowie doświadczają ich na co dzień podczas zajęć "Porannego kręgu"- stymulację według pór roku. Każdej z pór roku przyporządkowane są pewne podstawowe bodźce:

 Istotą spotkania jest komunikacja i budowanie relacji między ludźmi. W czasie "Porannego kręgu" spotykamy się z dziećmi po to, by dać im poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie. Aby było to możliwe, konieczne jest stworzenie odpowiedniego klimatu do spotkania. Służy temu utworzenie kręgu, ciepły nastrój pomieszczenia, zapalona świeca, znajomy zapach. Jednym słowem rytuał, którego reguły są dobrze znane. Każdy element powinien być dla dziecka przewidywalny, a co za tym idzie bezpieczny.

Sala Doświadczania Świata (Terapia Snoezelen), w ogólnym tego słowa znaczeniu, to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Nasza placówka posiada taką salę. Jest ona wyposażona w kulę lustrzaną, projektor z zestawem tematycznych tarcz, kolumnę wodną, kostkę interaktywną, światłowody, materace, sprzęt nagłaśniający z muzyką relaksacyjną. Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają pozytywnie na pamięć, koncentrację, a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań. Cele terapeutyczne realizowane w sali:

 • ułatwia możliwość odbioru różnorodnych bodźców sensorycznych, przez co zwiększa wrażliwość oraz rozwija integrację sensoryczną i procesy poznawcze,
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku,
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
 • jest miejscem wypoczynku, odprężenia i relaksu. Powyższe metody edukacyjne wykorzystywane są głównie w pracy z uczniem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

Oprac. K. Sosnowicz

 • DSC08069
 • DSC08073
 • DSC08075

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów sugerują, rozpoznają, interpretują, łączą się ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska.

Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Dane te pochodzą z receptorów wzrokowych, słuchowych, przedsionkowych, dotykowych, proprioceptywnych, węchowych i smakowych. Mózg nieustannie organizuje te wiadomości- lokalizując je, rozpoznając, sugerując i integrując. Gdy płyną one w prawidłowej organizacji, mózg może ich użyć do formułowania percepcji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, postawy, emocji, uczenia się i wielu innych.

Zaburzona integracja wpływa negatywnie na te funkcje. Zaburzenia integracji sensorycznej są zauważane przez klinicystów u bardzo licznej grupy dzieci. Wymienić należy tu przede wszystkim:

 • dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • dzieci autystyczne
 • dzieci z MPDZ
 • dzieci z Zespołem Downa
 • dzieci z ADHD
 • dzieci z zaburzeniami w zakresie percepcji słuchowej, mowy i języka.

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów. W Zespole Szkół Nr 3 postępowanie diagnostyczne i zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez terapeutów SI.

Dzieci kwalifikowane są na zajęcia terapeutyczne po badaniach diagnostycznych lub zgodnie z zaleceniami PPP. Rolą terapii SI jest poprawa funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych. SI nie uczy specyficznych zdolności, a jedynie sprawia, że uczenie staje się łatwiejsze. Terapeuta prowadzący zajęcia dostosowuje ćwiczenia do poziomu rozwojowego dziecka. Poprawiając organizację OUN wpływa jednocześnie na zmianę zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze, zwiększa efektywność uczenia się. Terapia integracji sensorycznej ma formę ?naukowej zabawy?.